Deklaracja zgodnosci


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych   i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie : zgmk.bip.sulechow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2005-09-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-07.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej.

Dla informacji brak właściwej relacji.

Nie zapewniono kolejności fokusu zgodnego z przyjętą konwekcją w kulturze.

Język strony internetowej jest inny niż język treści strony.

Elementy interfejsu na stronie zmieniają swój kontekst po otrzymaniu fokusu.

Strona nie udostępnia funkcjonalności w postaci weryfikacji poprawności wprowadzanych danych w polach wyszukiwarki.

 

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-02.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-07.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Kabat, zgmk-sulechow@wp.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 385 1020. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl

 

 

Dostępność architektoniczna:

Obecnie (stan pandemii) wejście do budynku jest zamknięte, petenci komunikują się przez domofon, nie ma możliwości wejścia osób postronnych do budynku. W sytuacji normalnej drzwi do budynku są otwarte, nie ma kontroli osób wchodzących.

Brak wind, poza pandemią korytarze dostępne dla wszystkich.

Brak platform, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym, ale również brak zakazu wstępu z psem asystującym.

Brak informacji o miejscu i sposobie korzystania z tłumacza języka migowego.

 

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

 

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. z 2023 r. poz. 1440

 

 

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Kabat , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑03‑2024 12:16:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie