RODO


Klauzula informacyjna

 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018.1000)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu jest Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie, ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów dalej zwany także „Administratorem”.

Administrator gromadzi Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w tym również prawa miejscowego. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji obowiązków ustawowych Administratora.

 

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Maciejem Wara-Wąsowskim; dostępnym pod adresem e-mail: m.warawasowski@odomg.pl

 

3. Inspektorem Ochrony Danych od dnia 01.01.2019 r. jest Pan Sebastian Banaszak, z którym można się skontaktować mailowo: inspektor@cbi24.pl.

 

4. Zgodnie z przepisami prawa Pani/Pana dane mogą zostać przekazane Urzędowi Gminy w Sulechowie tylko i wyłącznie w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów szczególnych.

 

5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzania przetwarzania danych.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych z naszej bazy danych), chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej, ograniczenia przetwarzania danych osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia naruszenia praw; przenoszenia danych osobowych, w celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres mailowy wskazany w pkt 2, a od dnia 01.01.2019 r. wskazany w pkt 3.

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Kabat
email: zgmk-sulechow@wp.pl
, w dniu:  11‑06‑2018 10:07:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Teresa Tokarska
email: zgmk-sulechow@wp.pl tel.:(0-68)-385-10-24 fax: (0-68)-385-28-26
, w dniu:  11‑06‑2018 10:07:48
Data ostatniej aktualizacji:
04‑12‑2018 12:58:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie